: : : : : : : D:\Homepage\2007_fall\up.jpg

 

http://konkuk.ac.kr/~cyim

 

 

 

 

 

Lectures

 

 

 

 

 

2019 1б

 

n  ȣó (Signal Processing)

 

n  óƯ (Advanced Topics in Image Processing)

  

 

2018 2б

 

n  μ (Probability and Random Processes)

 

n  Ƽ̵ ȣó (Multimedia Signal Processing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures

 

 

Profile

 

 

IVP Lab

 

 

Publications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : D:\Homepage\2007_fall\down.jpg